İ L A N
BİTLİS ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 5.maddesi gereğince Bitlis Merkez ve Mülhakat Adliyeleri Savcılık ve Ceza Mahkemelerinde aşağıda belirtilen alanlarda bilirkişilere ihtiyaç duyulmaktadır.


 

S.N. UZMANLIK ALANLARI  S.N. UZMANLIK ALANLARI
1

Elektrik-Elektronik(Mühendis,öğrenmen,Tekniker vs. )

26 Peyzaj Bilirkişi
2 Orman Mühendisi 27 Eski Yazı Uzmanı
3 İnşaat Mühendisi 28 Hesap Uzmanı
4 Makine Mühendisi 29 Grafoloji Uzmanı
5 Ziraat Bilirkişi (Mühendis, Tekniker vs.) 30 Ses Genetik İnceleme Uzmanı
6 Fen Mühendisi - Kadastro Fen Elamanı 31 Bilişim Suçları Uzmanı
7 Harita Mühendisi 32 Olay yeri inceleme uzmanı
8 Jeoloji Mühendisi 33 Trafik Suçları ile ilgili uzman bilirkişi (Trafik Eğitimi almış)
9 Maden Mühendisi 34 Silah-bıçak İnceleme (Balistik) Uzmanı
10 Çevre Mühendisi 35 Uyuşturucu Madde suçları ile ilgili Uzmanlar
11 Gıda ve Denetleme Bilirkişi 36 Kaçakçılık suçları ile ilgili (Değer tespiti Akaryakıt,
Sigara, Şeker vb.) Uzmanı
12 Bilgisayar Mühendisi 37 Sosyal Hizmetler Uzmanı
13 Otomotiv Mühendisi 38 Mobilya ve dekorasyon işlerinden anlayın bilirkişisi
14 Mimar 39 Sağır - Dilsiz Tercümanları
15 Yaralama suçları ile ilgili uzman bilirkişi(Doktor) 40 İş Güvenliği Uzmanı ve Müfettişleri
16 Sosyolog, Psikolog (Rehberlik-Psikolojik Danışman ) 41 Tütün ve Alkollü içecekler Bilirkişisi
17 Çocuk Psikologu 42 Muhasebeci-Denetim-Danışmanlık-Mali Müşavir
18 Psikiyatri Uzmanı 43 Kaportacı ve Motorcu Bilirkişiler
19 İş ve İşçi Sağlığı Bilirkişisi 44 İtfaiye Bilirkişileri
20 Pedagog 45 Değer tespiti ile ilgili(Bilgisayar operatörü,kuyumcu,cep telefonu hayvan alım–satım v.b ) Bilirkişiler
21 Hukuk Bilirkişisi 46 Fotoğraf, Kamera ve görüntü uzmanı
22 Veteriner 47 Bilgisayar İşletmeni- Bilgisayar Donanım -Yazılım -Bilişim ve UYAP Uzman Bilirkişisi
23 Arkeolog ve Sanat Tarihi uzmanı 48 Oto Kiralama (Rent A Car)
24 CD ve Video Çözümleme Uzmanı 49 Galerici
25 Tazminat Hesabı Bilirkişi 50 Oto Elektrik


Yukarıda uzmanlık alanları belirtilen bilirkişilikler için müracaat etmek isteyenlerde aranan şartlar ile oluşturulacak olan listelere kayıt olabilmek için;
 

1-GERÇEK KİŞİLERİN :
a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması,
b) Başvuru tarihinde yirmi beş yaşından küçük olmaması,
c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olması,
d) Affa uğramış yada ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık,resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma,yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması,
e) Disiplin yönünden meslekten yada memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması,
f) Komisyonumuzun bağlı bulunduğu Bitlis Merkez ve Adilcevaz, Ahlat, Tatvan, Hizan, Mutki, Güroymak ilçelerinde oturması veya mesleki faaliyeti icra etmesi,
g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,
 

2-TÜZEL KİŞİLERİN :
a) Halen faaliyetlerine devam ediyor olmaları,
b) Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları gerekmektedir.
 

BAŞVURU USULÜ :
Başvurular şahsen yapılacağı gibi, kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin her yıl 30 Ekim 2015 tarihine kadar Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza (www.bitlis.adalet.gov.tr internet adresinden ya da Komisyonumuzdan temin edecekleri başvuru formu ile) başvurmalarının gerektiği ancak bu tarihten sonra komisyonumuza ulaşan dilekçelerin değerlendirmeye alınmayacağı hususun bilinmesi, Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vergi kimlik numarası, Banka ve Hesap numarasının belirtilmesi gerekmektedir.


BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENMESİ GEREKEN BELGELER:
a) Nüfus cüzdan örneği.
b) Komisyonumuzun bulunduğu il ve ilçelerde oturduğu yada bu yerlerde mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge.
c) Adli sicil kaydı.
d) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı örneği.
e) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge.
f) İki adet vesikalık fotoğraf.
g) Başkanlığımızdan veya www.bitlis.adalet.gov.tr adresinden temin edilecek olan Başvuru formuna fotoğraf yapıştırılması ve forma açık adres ile telefon numaralarının yazılması.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Başvurular, komisyon tarafından 30 Kasım tarihine kadar değerlendirilerek bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartları haiz olmaması hâlinde talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.
Talepleri uygun görülenlerin adları, bölüm ve uzmanlık alanları, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri, telefon numaraları yazılarak, uzmanlık alanlarına göre sınıflandırılmak suretiyle oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır.


NOT:
1- Bir önceki yıla ait listemizde kayıtlı olanlardan ( a ), ( d ), ( e ) ve ( f ) bentlerinde sayılan belgeler istenmemektedir. Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; şirketler için ticaret sicil memurluğundan alınacak ticari sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için hâlen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmi kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi gerekir.
2- Başvuru dilekçesinde banka şubesinin adı, hesap ve IBAN numarasının mutlaka girilmesi gerekmektedir.
3- Bilirkişiliğe kabul edilenlerin 18 /12/2015 Cuma günü saat 10:00’ da Bitlis Adliyesinde yemin için hazır bulunmaları gerekmektedir.
4-Başvuruda bulunacakların en geç 30 Ekim 2015 tarihine kadar Başkanlığımıza başvurularını yapmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceği hususu ilgililere ilanen duyurulur.05/10/2015


   
Muhammed Ramazan AKSOY – 107377
   
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
   
Adalet Komisyonu Başkanı
EKLERİ                    :
1- Başvuru Formu
2- T.C. Kimlik Beyanı

 

 

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

 
   

 

 
 
 

SİTEMİZİ
 

T.C. Adalet Bakanlığı Bitlis Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.