İ L A N


 

BİTLİS ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN


 

Hukuk Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi gereğince Bitlis Merkez ve Mülhakat Adliyeleri Hukuk Mahkemelerinde aşağıda belirtilen alanlarda bilirkişilere ihtiyaç duyulmaktadır.


 


 

S.N.


 

UZMANLIK ALANLARI


 

S.N.


 

UZMANLIK ALANLARI

1

Elektrik Elektronik (Mühendis,öğrenmen,Tekniker vs.)

23

Arkeolog ve Sanat Tarihi uzmanı

2

Orman Mühendisi

24

Hukuk Bilirkişisi (İşçi alacakları,haksız fiilden kaynaklı maddi tazminat-bu konularda uzman)

3

Orman Yüksek Mühendisi

25

Bankacı-Hukukçu (alacak,kusur ve ecrimisil tespitinde uzman)

4

Makine Mühendisi

26

Hesap Uzmanı

5

Ziraat Bilirkişi (Mühendis, Tekniker vs.)

27

Trafik Suçları ile ilgili uzman bilirkişi (Trafik Eğitimi almış)

6

Fen Mühendisi - Kadastro Fen Elamanı

28

Sosyal Hizmetler Uzmanı-Pedegog

7

Harita Mühendisi

29

İşitme Engelliler Uzmanı

8

Jeoloji Mühendisi

30

İş Güvenliği Uzmanı ve Müfettişleri

9

Maden Mühendisi

31

Tütün ve Alkollü İçecekler Bilirkişisi

10

Çevre Mühendisi

32

Muhasebeci-Denetim-Danışmanlık-Mali Müşavir

11

Gıda Mühendisi

33

Oto Elektrik, Kaporta ve Motor Bilirkişileri

12

Bilgisayar Mühendisi

34

Değer tespiti ile ilgili (Bilgisayar operatörü, kuyumcu,cep telefonu hayvan alım–satım v.b ) Bilirkişiler

13

Otomotiv Mühendisi

35

Fotoğraf, Kamera ve görüntü uzmanı

14

Kimya Mühendisi

36

Bilgisayar İşletmeni- Bilgisayar Donanım -Yazılım - Bilişim ve UYAP Uzman Bilirkişisi

15

İnşaat Mühendisi

37

Emlak Bilirkişisi

16

Psikiyatri Uzmanı

38

Mobilya ve dekarasyon Uzmanı

17

İş ve İşçi Sağlığı Bilirkişisi

39

Galerici

18

Sosyolog, Psikolog (Rehberlik-Psikolojik Danışman )

40

Aktuerya Bilirkişisi

19

Veteriner

41

Kameraman-Fotoğrafçı Bilirkişileri

20

Mimar

42

Tazminat hesabı Bilirkişisi

21

Mülk Bilirkişi

43

CD ve Video Çözümleme Uzmanı

22

Sosyal Güvenlik Uzmanı

44

Oto kiralama (Rent A Car)

Yukarıda uzmanlık alanları belirtilen bilirkişilikler için müracaat etmek isteyenlerde aranan şartlar ile oluşturulacak olan listelere kayıt olabilmek için;

1-LİSTEYE KABUL ŞARTLARI:

a) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

b) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olmak,

c) Affa uğramış, ertelenmiş olsa dahi Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık,resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma,yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,

ç) Disiplin yönünden meslekten yada memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,

d) Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,

e) Komisyonumuzun bağlı bulunduğu Bitlis Merkez ve Adilcevaz, Ahlat, Tatvan, Hizan, Mutki, Güroymak, ilçelerinden birinde oturması veya mesleki faaliyeti icra etmesi,

f) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan şartları haiz olmak,

ğ) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi, ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak,

BAŞVURU USULÜ :

1-Bilirkişi listesine kaydolmak isteyenlerin 30 Ekim tarihine kadar komisyona bir dilekçeyle başvurmaları gerekir, Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

2-Başvurular, komisyonumuza bizzat veya UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi üzerinden yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapabilir.

3-Başvuru dilekçesine eklenecek belgelerin eklenerek, başvuru dilekçesinde ayrıca bilirkişiye ait banka adı ve hesap bilgileri belirtilecektir.

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENMESİ GEREKEN BELGELER:

1-Başvuru dilekçesine, başvuru sahibinin

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik numarası, yabancılar için pasaport ve çalışma iznini gösteren belge,

b) Komisyonun yargı çevresinde oturduğu ya da mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair yazılı beyanı,

c)Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika veya yetki belgesi gibi belgelerin; bu belgeleri veren kurum , kuruluş veya komisyonca onaylı örneği.

ç)Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son bir ay içerisinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.

d)Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge,

e)Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belge,

2-Komisyonumuzun bir önceki yıla ait listesinde kayıtlı olanlardan sadece birinci (b), (ç), ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler eklenecek.

3-Başvurular UYAP üzerinden de yapılabilir. Bu durumda başvuru dilekçesi ile dilekçeye eklenecek belgeler elektronik ortama aktarılıp güvenli elektronik imza ile imzalanır. Belgelerin asılları veya onaylı örnekleri ayrıca Başkanlığımıza ibraz etmeleri gerekmektedir.

4-İki adet vesikalık fotoğraf,

5-Adli sicil kaydı,

6-Başkanlığımızdan veya www.bitlis.adalet.gov.tr adresinden temin edilecek olan Başvuru Formuna fotoğraf yapıştırılması ve forma açık adres ile telefon numaralarının yazılması,

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

(1) Başvurular, komisyonca elektronik ortamda tutulacak kayda başvuranların adları, T.C. kimlik numaraları, bölüm ve uzmanlık dalları, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri ve iletişim bilgileri yazılmak suretiyle işlenir.

    (2) Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgelerin eksik olması halinde, başvuru sahibine belgeleri tamamlaması için bir haftalık kesin süre verilir.

    (3) Başvurular komisyon tarafından 30 Kasım tarihine kadar değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucu 9 uncu maddede belirtilen belgelerin ihtara rağmen tamamlanmamış olması ya da başvuru sahibinin 7 nci maddedeki şartları taşımadığının tespiti hâlinde talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.

    (4) Talepleri uygun görülenlerin adları ve uzmanlık alanlarına göre sınıflandırma yapılarak oluşturulacak liste en az yedi gün süre ile bölge adliye mahkemesi ilan panosuna asılır.

    (5) Başvuru sahibi ret kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren, kabul kararına karşı da ilgililer listenin ilan panosuna asılmasından itibaren bir hafta içinde kararı veren komisyona yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Komisyon bir hafta içerisinde itirazı kesin olarak karara bağlar.

    Yemin ve etik ilkeler

(1) Listeye ilk defa kabul edilenler ile listeden kendi isteğiyle çıkarılıp yeniden kabul edilenlere, ilk derece mahkemesi il adli yargı adalet komisyonunca, daha önce belirlenen ve ilân edilen tarihlerde Kanunun 271 inci maddesi uyarınca yemin ettirilir.

    (2) Listeye kayıtlı olan bilirkişiler ile liste dışından görevlendirilen bilirkişiler görevlerini yaparken aşağıdaki etik ilkelere uygun davranmak zorundadırlar:

    a) Bağımsızlık,

    b) Tarafsızlık,

    c) Dürüst davranma ve doğruyu söyleme,

    ç) Görevini bizzat yerine getirme,

    d) Sır saklama,

    e) Eşitlik ilkesine uygun davranma,

    f) Mesleki davranış ilkelerine ve meslek etiğine uygun davranma,

    g) Ehliyet ve liyakatla hareket etme,

    ğ) Temel yargılama ilkelerine uygun davranma.

NOT:

1-Başvuru dilekçesinde banka şubesinin adı, hesap ve IBAN numarasının mutlaka girilmesi,

2-Bilirkişiliğe kabul edilenlerin 18/12/2015 Cuma günü saat 10:00’ da Bitlis Adliyesinde yemin için hazır bulunmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacakların en geç 30 Ekim 2015 tarihine kadar Başkanlığımıza başvurularını yapmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceği hususu ilgililere ilanen duyurulur. 05/10/2015


 


   
Muhammed Ramazan AKSOY – 107377
   
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
   
Adalet Komisyonu Başkanı
EKLERİ                    :
1- Başvuru Formu
2- T.C. Kimlik Beyanı

   

 

 
 
 

SİTEMİZİ
 

T.C. Adalet Bakanlığı Bitlis Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.